top of page
Финансирано от ЕС_NextGenerationEU.png
План за възстановяване и устойчивост.png

„Суперлинк Салюшън“ ЕООД като Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG-RRP-3.004-0473-С01 „Технологична модернизация в предприятието“ обявява процедура с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за производство на трикотажни и плетени изделия - 1 бр., със следната компановка: Линейна плетачна машина - 3 бр., Маса за напаряване и вакуумиране - 1 бр., Машина за пренавиване на нишки - 1 бр. и Кетел - 4 бр.”

 

Процедурата е обявена на 12.07.2023 г. и е с краен срок за подаване на оферти 19.07.2023 г.

За повече информация ТУК:

1. Декларация крайни получатели PMS 80

2. Декларация ЕИК

3. Договор доставка

4. Изисквания оферти

5. Методика за оценка

6. Оферта PMS 80_SL

7. Приложение B_Общи условия

8. Публична покана_Суперлинк Салюшън ЕООД

9. Списък на извършени доставки

10. Декларация кандидати

Дата 12.07.2023 г.

 

bottom of page