top of page
Финансирано от ЕС_NextGenerationEU.png
План за възстановяване и устойчивост.png

На 10.04.2023 г. “СУПЕРЛИНК САЛЮШЪН” ЕООД сключи административен договор за финансиране №BG-RRP-3.004-0473-C01 “Технологична модернизация в предприятието” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.

Кратко описание и цели на проекта

Настоящият инвестиционен проект има основна цел да се повиши ефективността на производствените процеси и да се постигне по-висока производителност чрез цифровизация на процесите и разширяване на производствения капацитет на дружеството в нов стопански обект в гр. Петрич.

Общата цел на проекта пряко кореспондира с целта на процедурата и с постигане на специфичната цел на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Специфичните цели на проекта водят пряко до постигане на общата цел и ще бъдат постигнати посредством успешната реализация на планираната допустима по настоящата процедура проектна дейност, свързана с придобиване на ДМА: Технологична линия за производство на трикотажни и плетени изделия - 1 бр., със следната компановка: Линейна плетачна машина - 3 бр., Маса за напаряване и вакуумиране-1 бр., Машина за пренавиване на нишки-1 бр. и Кетел машина - 4 бр.

Инвестицията по проекта ще повиши конкурентоспособността в "СУПЕРЛИНК САЛЮШЪН" ЕООД, и ще допринесе за по-успешното присъствие на компанията на пазара чрез увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране и цифровизация на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти.

Стойност на проекта

Стойността на проекта 360 000.00 лв., от които 180 000.00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

В рамките на реализацията на проектното предложение са налице следните очаквани резултати:

  • По линия на реализацията на планираната инвестиция в технологично оборудване за производство на трикотажни и плетени изделия - увеличен капацитет до 75 000 бр. плетени изделия за година; - Създадени технологични предпоставки за автоматизирано и бързо изплитане, при кратки срокове, повишаващи конкурентоспособността на дружеството.

  • Придобити нови цифровизирани технологии водещи до повишаване на автоматизацията на производствените процеси;

  • Подобрено качество на предлаганите изделия, с цел пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания посредством закупените и въведени в експлоатация активи;

  • Намалени производствени разходи посредством закупени и въведени в експлоатация енергийно и ресурсно ефективни активи; Внедрена нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

  • Ръст на нетните приходи от продажби;

  • Повишена конкурентоспособност на предприятието благодарение на създадените предпоставки за разширяване на пазарния дял на дружеството посредством подобрените производствени процеси и създадените технологични възможности за изпълнение на поръчки в кратки срокове, при конкурентна цена и високо качество;

  • Подобрено качество на предлаганите изделия посредством гарантирана прецизност при изработката чрез електронни настройки на процесите във всеки един актив и професионални вградени довършителни опции;

  • Занижаване на грешките в следствие от човешкия фактор благодарение на автоматизацията на процесите.

Срок на договора: 12 месеца (10.04.2023 г. – 10.04.2024 г.)

Място на изпълнение: гр. Петрич.

 

bottom of page